APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

537
DISTRIBUIȚI

 

   

 

Proiect

DECIZIE   nr.

din   ianuarie  2019

 

Cu privire la  aprobarea organigramei și

statelor  Primăriei mun. Străşeni

 

        În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea privind administraţia publică

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155-XVI din 21 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, propunerea primarului şi în scopul asigurării competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, Consiliul municipal DECIDE:

 

  1. Se aprobă, începînd cu 01 ianuarie 2019, organigrama și statele Primăriei mun. Străşeni, în număr total de 32 de unităţi, după cum urmează:  

                              

Primar                                                                              1

Viceprimar                                                                  2

Secretar al Consiliului                                          1

Contabil   şef                                                                  1

Arhitect – şef                                                                  1

Specialist principal                                                           8

Specialist superior                                                            7

Specialist      1                                                                   

Șef de gospodărie 1

Conducător auto                                                      1

Muncitor necalificat                                                      1,5

Paznic                                                                              5

Pădurar                                                                             0,5

        2.Controlul executării prevederilor prezentei decizii, precum şi controlul activităţii personalului angajat se pune în sarcina primarului (dna V.Casian).

 

     Preşdinte al şedinţei                                                                                  

 

    Secretar al Consiliului                                                                         Svetlana Radu

 


NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei Consiliului municipal

„Cu privire la aprobarea organigramei și statelor    

                              Primăriei mun. Strășeni”

 

 

  • Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului.

 

Primarul municipiului Strășeni, secretarul Consiliului municipal, specialistul pentru planificare,  

 

  • Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

 

Proiectul deciziei „Cu privire la  aprobarea organigramei și statelor Primăriei mun. Strășeni ” a fost elaborat în conformitate cu  prevederile art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea privind administraţia publică

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155-XVI din 21 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, în scopul sporirii capacității administrative în exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale conform cerințelor și respectării principilui autonomiei locale

 

  • Fundamentarea economico-financiară

 

Mijloacele financiare pentru  salarizarea personalului au fost aprobate în bugetul local pentru anul 2019, cu precizarea/alocarea  ulterioară a resurselor suplimentare necesare acoperirii cheltuielilor aferente, în legutură cu majorarea salariilor, din contul  veniturilor acumulate

 

  • Impactul proiectului

 

Proiectul va contribui la aprobarea statelor, cu completarea ulterioară a statului de personal care va fi prezentat pntru avizare Cancelariei de Stat.

 

  • Avizarea şi Consultarea publică a proiectului

 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie ” Cu privire la  aprobarea organigramei și statelor Primăriei mun. Strășeni” a fost avizat de către specialistul pentru planificare, secretarul Consiliului municipal. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Primăriei www.primariastraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor și pe panoul informativ .

 

  • Constatările expertizei anticorupţie

 

În temeiul art.35 al Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 “Cu privire la actele normative”, expertiza anticorupţie a fost efectuată de autor.  Proiectul nu conţine reglementări ce ar favoriza corupţia.

 

  • Constatările expertizei juridice

 

În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 “Cu privire la actele normative”, proiectul de decizie a fost supus expertizei juridice de către secretarul Consiliului, pe motiv că funcția de jurist este vacantă.  Proiectul este în concordanţă cu legile sus-menţionate.

Structura şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propunerii Consiliului municipal pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

         Primar,          Valentina  Casian