Autorizația de desființare

Autorizația de desființare

254
DISTRIBUIȚI

Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în baza Legii Nr.163 din 09.07.2010 (descarcă legea)

CUM OBŢINEŢI AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE (AD)?

Pentru a obţine AD, solicitantul depune o cerere-tip (descarcă cererea) la primăria localităţii, anexînd următoarele documente:

a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef;
c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;
f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

g) avizul de expertiză arheologică pentru determinarea prezenţei/lipsei vestigiilor arheologice, emis de Agenţia Naţională Arheologică.

Notă: Primăria emite solicitantului AC în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.