DECIZIE nr. 5/01 din 10 iulie...

DECIZIE nr. 5/01 din 10 iulie 2018 Cu privire la corelarea bugetului mun. Străşeni pentru anul 2018

160
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181- XVI din 25 iulie 2014, Legii bugetului de stat pentru anul 2018  nr.289 din 15 decembrie 2017, Legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.101 din 07 iunie 2018, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

 

  1. Se corelează bugetul mun. Străşeni pentru anul 2018 în sumă de 225,1 mii lei (transferuri cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului pe anul 2018 și serviciul de mediatori).
  2. Decizia Consiliului municipal nr.1/01 din 09 februarie 2018 “Cu privire la corelarea bugetului or. Strășeni pe anul 2018”, se modifică și se completează, după cum urmează:

anexele nr.1, nr.2 și nr.3  vor avea următorul conținut, se anexează.

 

  1. Responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii se desemnează specialistul pentru planificare.

 

  1. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina primarului.

 

Preşedinte al şedinţei                                                                       Sergiu  Nicula

Secretar al Consiliului                                                                       Svetlana  Radu