DECIZIE nr. 5/09 din 10 iulie 2018...

DECIZIE nr. 5/09 din 10 iulie 2018 Cu privire la includerea terenului în lista bunurilor pasibile de privatizare şi expunerea la licitaţie publică cu strigare

70
DISTRIBUIȚI

În scopul reglementării optime a regimului terenurilor UAT şi în temeiul Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pământului nr.1308-XIII din 17 iulie 1997, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind- licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10 februarie 2009, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

 

  1. Se include în lista bunurilor pasibile de privatizare terenul indicat în punctul 2 al prezentei decizii.
  2. Se expune la privatizare prin vînzare la licitaţie publică cu strigare terenul proprietate publică a UAT mun. Străşeni nr. cadastral 8001109147 cu suprafaţa de 0,2024 ha, amplasat pe str. Iona Iakir, modul de folosinţă „amenajat”, preţ iniţial 315 000 lei.
  3. Se pune în seama comisiei de licitaţie organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului.

 

Preşedinte al şedinţei                                                                        Sergiu Nicula

Secretar al Consiliului                                                                       Svetlana Radu