DISPOZIŢIE Nr. 103 din 22 mai 2018 Cu privire la...

DISPOZIŢIE Nr. 103 din 22 mai 2018 Cu privire la convocarea Consiliului municipal

146
DISTRIBUIȚI

 

În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) şi (5) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct.26 al Regulamentului de funcţionare a Consiliului orăşenesc Străşeni, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.5/01 din 12 decembrie 2007, emit prezenta DISPOZIŢIE:

 1. se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul municipal pe data de 31 mai 2018, ora 14.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe).

Se propune următoarea ordine de zi:

 1.   Cu privire la mersul pregătirii instituțiilor publice de învățămînt preșcolar și extrașcolar către anul de studii  2018 – 2019

Raportor               – Iovu Nicolae, viceprimar

02.Cu privire la acordarea de scutiri la plata taxei de întreținere în instituțiile de învățămînt preșcolar

Raportor               – Rodideal Tatiana, specialist pentru planificare

 1. Cu privire la aprobarea rețelei de grupe, contingentului de copii și regimului de activitate al instituțiilor de învățămînt preșcolar pentru anul de studii 2018-2019

Raportor               – Casian Valentina, primar

 1. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru conducătorii instituțiilor publice de învățămînt finanțate de la bugetul mun. Strășeni

Raportor               – Casian Valentina, primar

 1. Cu privire la modificarea  bugetului mun. Străşeni

Raportor               – Casian Valentina, primar

 1.   Cu privire la schimbarea destinației construcțiilor și amenajărilor

Raportor               – Nicolaescu Luiza, arhitect

 1.                          Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren ocupat de grădini                                        Raportor               – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la modificarea planului cadastral, aprobarea planului geometric și declararea dreptului de proprietate a UAT mun. Strășeni asupra surplusului de suprafață a terenului din domeniul privat

Raportor                 -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea     regimului  funciar

 

 

 1. Cu privire la stingerea dreptului de posesiune

Raportor                -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la modificarea planurilor cadastrale și aprobarea planurilor geometrice

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la modificarea planului cadastral

Raportor                -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pe lângă casă

Raportor             –  Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului   funciar

 1. Cu privire la prelungirea termenului de arendă funciară

Raportor             – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la includerea terenurilor în lista bunurilor pasibile de privatizare şi expunerea lor la licitaţie publică cu strigare

Raportor               – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la rezilierea contractelor de arendă

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la schimb de terenuri

Raportor               – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la rectificarea înscrierii di Registrul bunurilor imobile

Raportor             – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la corectarea erorii prin anularea Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

 

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privată

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.   Cu privire la declararea dreptului de proprietate  a UAT mun. Strășeni a terenurilor din domeniul privat

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la atribuirea gratuită a terenurilor pentru amplasarea stupinelor în pastoral

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.    Cu privire la examinarea cererii cet. Oprea  Vasile

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.    Cu privire la examinarea cererii cet. Macovei Petru

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 

 

 1. Cu privire la examinarea cererea prealabilă a cet. Certan Valentin

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la casarea plantațiilor perene

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.   Cu privire la atribuirea lotului de teren pentru construcția  casei de locuit

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire  la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică a UAT mun. Strășeni

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1. Cu privire la edificarea monumentului de for public

Raportor                – Nicolaescu Luiza, arhitect

 1.    Cu privire la vînzarea  mijloacelor de transport prin licitație cu strigare

Raportor                – Casian Valentina, primar

 1.                           Cu privire la preavizarea SRL „Mobile Tehnologii” privind încetarea relațiilor contractuale de arendă

Raportor                – Casian Valentina, primar

 1.   Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe, materialelor, volumul cheltuielilor de reparații efectuate din sursele bugetului local și contribuției cetățenilor

Raportor                – Rodideal Tatiana specialist pentru planificare

 1.    Cu privire la casarea  utilajelor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe

Raportor                – Rodideal Tatiana specialist pentru planificare

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului municipal pentru trimestrul III al anului 2018

Informație              – Radu Svetlana, secretar al Consiliului

 

III. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică.

 

 

 

Primar,                                                                                    Valentina Casian