ANUNŢ – CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE JURIST

ANUNŢ – CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE JURIST

451
DISTRIBUIȚI

    Primăria orașului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de jurist.

                                                                                                                

 Scopul general al funcţiei:

      Asigurarea conformității actelor administrative ale primarului, Consiliului orășenesc cu prevederile cadrului legislativ și normativ în vigoare. Asigurarea juridică a activității autorităților publice locale.

  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează sau participă la elaborarea (analizează, efectuează analiza juridică) a proiectelor de decizii care urmează a fi adoptate de consiliu, proiectelor de dispoziții, contractelor care urmează a fi semnate de către primar.
 2. Reprezintă, în modul stabilt, interesele autorităților publice locale (consiliul, primarul) în instanțele de judecată.
 3. Acordă funcționarilor și serviciilor publice subordonate asistență juridică pe chestiunile ce țin de competența APL.

  

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condiţii specifice –

 • studii superioare de licență juridice
 • 1 an  experiență profesională în domeniu
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet și alte programe);

Aptitudini: de obiectivitate, spirit de inițativă, disciplină în muncă, lucru cu informația capacitatea de a comunica verbal și în scris,să expună clar și concis informațiile.

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, comunicare eficientă.

 

                                                                                                                       

 Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;  
 5. e) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

     Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

       

         Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 29 octombrie 2016, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 32, în biroul 2.

Persoana de contact: Radu Svetlana tel. 0-237-2-29-47.

  

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de jurist     

 

–       Constituţia Republicii Moldova

–       Codul civil nr.1107 din 06 iunie 2002

          –       Codul de procedură civilă nr.225 din 30 mai 2003

          –       Codul muncii nr.154 din 28 martie 2003

–        Legea nr.982-XIV  din 11 mai 1994 privind accesul la informație  

          –        Legea nr.190 –XIII din 19 ulie 1994 cu privire la petiționare

         

          –        Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

–         Legea nr.982-XV din 11 mai 2000 privind accesul la informație

          –         Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

         funcţionarului public

–         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–       Hotărîrea Guvernului  nr.201  din 11 martie 2009   privind  punerea în aplicare a prevederilor   Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008