Certificatul de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare

548
DISTRIBUIȚI

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza Legii Nr.163 din 09.07.2010

CUM OBŢINEŢI CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU PROIECTARE (CUP)?

CUP se obţine în baza cererii tip  la care  solicitantul trebuie să prezinte, în original şi în copii, următoarele documente:

extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, însoţit de planul cadastral şi/sau planul imobilului;

buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);

raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;

acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit;

schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei într-o zonă cu regim special, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

Notă: Primăria elaborează şi eliberează solicitantului CUP în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Dacă nu au fost anexate toate documentele menţionate, funcţionarul primăriei va refuza primirea setului de documente imediat şi nu va accepta cererea.

Termenul de valabilitate a CUP este de 24 de luni de la data emiterii certificatului. La cererea titularului, termenul de valabilitate al CUP poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.