Strategia de dezvoltare socio-economică

Strategia de dezvoltare socio-economică

460
DISTRIBUIȚI

Strategia Socio – Economică a oraşului Străşeni pentru anii 2014 – 2020 reprezintă un document de planificare strategica integrată la nivel local, un mijloc esenţial pentru factorii de decizie, pentru părţile interesate  şi, nu în ultimul rând, pentru cetăţeni, unde sunt identificate cele mai bune soluţii pentru creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung în comunitate.

Acest document a fost elaborat cu susținerea Proiectului USAID de Susținere a Autorităților Locale, cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localităţii, de a stabili nişte repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunităţii direcţionat spre îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.

Strategia a fost elaborată în baza celor 5 principii: deschidere, participare, răspundere, eficienţă şi coerenţă.

Metodologia de lucru  a respectat logica elaborării unei strategii:                                                                     

 1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente şi realizat cu implicarea parților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic) și a responsabililor pe domenii. Această analiză, ce conţine o dimensiune tematică, dar şi una integrată, a servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru. 

 2) Analiza SWOT – instrument de analiză a potenţialului de dezvoltare a orasului, evidenţiază punctele tari şi slabe, oportunităţile şi amenintarile rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părţilor interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, workshop-uri, focus group-uri, dezbateri cetăţeneşti.. 

3) Strategia propriu-zisă conţine obiectivele generale şi specifice de dezvoltare și principalele direcții strategice de dezvoltare ale orașului. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanţă şi rezultate concrete.

 4) Planul de actiuni 2014 – 2016 conţine acţiunile concrete de întreprins pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie. 

 

În acelaşi context,  metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ şi transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus group-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esenţiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor şi aspiraţiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalităţii şi echităţii de gen, incluziunii şi reprezentativităţii tuturor grupurilor din cadrul comunităţii (criterii de vîrstă, sex, etnie, apartenenţă religioasă, categorii vulnerabile, etc.).

Este de mentionat ca se estimeaza actiualizarea strategiei in 2016, odata cu elaborarea Planului de actiuni 2017 – 2020.

Pe baza planurilor de actiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activitati la nivelul consiliului orăşenesc Straseni.

STRATEGIA SOCIO-ECONOMICĂ A ORAȘULUI STRĂŞENI